top of page

Yellow Belt

O-goshi

De-ashi-harai

Uki-goshi

O-soto-gari

O-uchi-gari

Sasai-tsurikomi-ashi

Ippon-seoi-nage

Hiza-garuma

Orange Belt

Tsuri-komi-goshi

Harai-goshi

Koshi-garuma

Ko-soto-gari

Ko-uchi-gari

Okuri-ashi-harai

Uchi-mata

Tai-otoshi

Green Belt

Tsuri-goshi

Hane-goshi

Ashi-garuma

Harai-tsurikomi-ashi

Ko-soto-gake

Kata-garuma

Tomoe-nage

Yoko-otoshi

Blue Belt

Utsuri-goshi

O-garuma

Sumi-gaeshi

Sukui-nage

Uki-otoshi

Tani-otoshi

Hane-makikomi

Soto-makikomi

Brown Belt

Ushiro-goshi

O-soto-garuma

Sumi-otoshi

Yoko-garuma

Yoko-gake

Yoko-wakare

Uki-waza

Ura-nage

bottom of page